การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ (ปวส.)
(package)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน