คอมพิวเเตอร์ประยุกต์
(MD100)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน