การพัฒนาความเป็นผู้นำ
(FFT)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน