การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(QUALITY)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน