วิทยาศาสตร์ (ปวส.)
(วิทย์)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน