การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ
(EXCEL)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน