การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
(ไม้ผล)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การผลิตการตลาดไม้ผลไม้ยืนต้น การจำแนกประเภท
ไม้ผลไม้ยืนต้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น การวางแผนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
การขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น การปฏิบัติดูแลรักษา การผลิตไม้ผลนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลไม้ยืนต้น การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การ
จำหน่ายและการทำบัญชี