การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
(MD0022)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน