การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
(DESKTOP PUBLISH)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน