การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(Postharvest)

วิชา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รหัส 3508-2005

             ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผล 
ดัชนีการเก็บเกี่ยว    
วิธีการเก็บเกี่ยว การจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว การลดอุณหภูมิ การทำความสะอาด
การตัดแต่ง  การบ่ม  การทำ Pulsing  การ Curing   การนวด   การกะเทาะ การควบคุม โรคและแมลง
การบรรจุหีบห่อการขนส่ง การเก็บรักษา การตลาด และการจำหน่าย