การผลิตสัตว์ปีก
(การผลิตสัตว์ปีก)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน