การผลิตโคนม
(MD0011)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน