ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
(ศัตรูพืช)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน