อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

วิชา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รหัส 3508-2005

             ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผล 
ดัชนีการเก็บเกี่ยว    
วิธีการเก็บเกี่ยว การจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว การลดอุณหภูมิ การทำความสะอาด
การตัดแต่ง  การบ่ม  การทำ Pulsing  การ Curing   การนวด   การกะเทาะ การควบคุม โรคและแมลง
การบรรจุหีบห่อการขนส่ง การเก็บรักษา การตลาด และการจำหน่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การผลิตการตลาดไม้ผลไม้ยืนต้น การจำแนกประเภท
ไม้ผลไม้ยืนต้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น การวางแผนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
การขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น การปฏิบัติดูแลรักษา การผลิตไม้ผลนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลไม้ยืนต้น การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การ
จำหน่ายและการทำบัญชี